Novela směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Směrnice 2012/27/EU zahrnuje několik oblastí nakládání s energiemi a aktuální novelizace zpřesňuje a doplňuje cíle a následná opatření. Implementace Směrnice do národních legislativ přinesla mj. i povinnost poměrového měření tepla a teplé vody v bytových domech a následné rozdělování nákladů na vytápění a poskytování teplé vody mezi konečné uživatele.

Mezi tyto změny pak patří zejména:
Požadavek na transparentní a veřejně dostupná pravidla, která budou zahrnovat rozdělování nákladů na energii využitou pro teplou vodu, teplo pro vytápění společných prostor domu a pro vytápění nebo chlazení bytů.

- Nově jsou formulovány požadavky na dálkové odečítání přístrojů přístroje instalované po 25.10.2020 musí být výlučně dálkově odečitatelné,

- od 1.1.2027 musí být všechny přístroje výlučně dálkově odečitatelné, konečným spotřebitelům má být nabídnuta možnost elektronické formy vyúčtování

Celé znění Směrnice 2012/27/EU je k dispozici pod čarou:

*) Směrnice 2012/27/EU